Strona projektu Cybernetyczna Wieś
Header

Aktualności


Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na modernizację sprzętu komputerowego w ramach projektu – “Cybernetyczna wieś – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieprz” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion.
Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-12-123/10-00

 

Pobierz dokumenty

 

W związku z zapytaniami odnośnie parametrów technicznych zestawów komputerowych, które w ramach zadania będąmodernizowane zostaje wydłużony termin składania ofert do dnia 05.05.2015r. do godz. 13.00. W załącznikach znajduje się szczegółowy techniczny opis zestawów komputerowych zakupionychw ramach projektu pt. „Cybernetyczna wieś – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieprz”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-12-123/10-00

 

Pobierz parametry sprzętu


Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług cateringowych w ramach projektu – “Cybernetyczna wieś – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieprz” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion.
Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-12-123/10-00

Pobierz dokumenty


Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na wydruk tekstu promującego  projekt realizowany przez Gminę Wieprz – “Cybernetyczna wieś – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieprz” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion.
Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-12-123/10-00

Pobierz dokumenty


Zmiany do aneksu

4 maja 2012r.  został podpisany aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu „Cybernetyczna wieś – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieprz” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 na podstawie, którego zmianie uległ m.in. termin rozpoczęcia projektu oraz liczba grup szkoleniowych.


Szkolenia

Na przełomie kwietnia i  maja 2012r. w budynku OSP w Wieprzu prowadzone były szkolenia dla Beneficjentów Ostatecznych projektu „Cybernetyczna wieś – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieprz” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. W szkoleniach wzięło udział 91 osób. Szkolenia odbywały się dwu modułowo. Pierwszy moduł dotyczył podstawowych informacji z zakresu obsługi komputera i jego użytkowania. Drugi – skutecznej edukacji przez Internet oraz świadczenie pracy na odległość.
Szkolenia organizowane były przez Centrum Kształcenia Dorosłych z Kęt.. Szkolenia były współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Instalacja modemów z dostępem do Internetu

Rozpoczęto już instalację modemów z dostępem do Internetu u Beneficjentów Ostatecznych. W ramach projektu „Cybernetyczna wieś – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieprz” 90 gospodarstw domowych oraz jeden ogólnodostępny punkt dostępu do internetu w Przybradzu. otrzyma bezpłatnie podłączenie do Internetu na okres 36 miesięcy. Koszt podłączenia sfinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W wyniku procedury przetargowej przeprowadzonej przez Urząd Gminy Wieprz usługę dostępu do Internetu dla gospodarstw domowych na potrzeby projektu będzie dostarczała firma Beskid Media Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach.


Instalacja zestawów komputerowych

W miesiącu maju uczestnicy projektu „Cybernetyczna wieś – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieprz” otrzymali w użytkowanie zestawy komputerowe wraz z drukarkami. Sprzęt został rozwieziony przez firmę SUNTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. Podczas przekazywania sprzętu obecne były pracownice zatrudnione do realizacji projektu.


Ubezpieczenie sprzętu komputerowego

Zapraszamy do składania ofert na ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz jego oprogramowania w ramach projektu – “Cybernetyczna wieś – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieprz” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion.

Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-12-123/10-00

Pobierz dokumenty


Konferencja otwarcia projektu „Cybernetyczna wieś”

W dniu 23 marca br. w sali widowiskowej Gminnej Ośrodka Kultury w Wieprzu odbyła się konferencja otwarcia projektu pn. „Cybernetyczna wieś – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wieprz”. Przypomnijmy, że projekt „Cybernetyczna wieś …” jest realizowany w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W 85% finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita jego wartość wynosi 842.923 zł.

W ramach działań projektowych 90 gospodarstw domowych, które spełniły kryteria rekrutacji, otrzyma zestaw komputerowy oraz zapewniony zostanie im bezpłatny dostęp do Internetu przez okres 3 lat realizacji projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu. W tym samym okresie przewiduje się uruchomić 1 publiczny punkt dostępu do Internetu w Wiejskim Domu Kultury w Przybradzu. Dostęp do Internetu w tejże placówce będzie również bezpłatny.

Ponieważ głównym celem projektu jest nie tylko zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, ale również uczynienie go skutecznym narzędziem poprawy sytuacji materialnej, przed dostarczeniem sprzętu do gospodarstw i przed uruchomieniem kafejki internetowej przeprowadzone zostaną szkolenia dla beneficjentów rozwijające umiejętności informatyczne z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz szkolenia z zakresu skutecznej edukacji przez Internet oraz świadczenia pracy na odległość.
W szkoleniach uczestniczyć będzie 1 osoba z każdego gospodarstwa, które otrzymało sprzęt oraz osoba obsługująca punkt dostępu do Internetu. Szkolenia prowadzone będą w formie wykładu, prezentacji i ćwiczeń w 10 osobowych grupach.

Aktualności oraz szczegółowe informacje nt. projektu znaleźć można na stronie internetowej projektu pod adresem: http://cybernetycznawies.wieprz.pl.Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości do 14.000 euro

Opis przedmiotu zamówienia:
świadczenie usług cateringowych podczas konferencji w ramach promocji projektu oraz świadczenie usług cateringowych podczas szkolenia rozwijającego umiejętności informatyczne

Pobierz notatkę


 

Protokół z przeprowadzonego naboru 90 gospodarstw domowych z dnia 7 marca 2012r.

Pobierz protokółZaproszenie do składania ofert na świadczenie usług cateringowych.

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług cateringowych w ramach projektu – “Cybernetyczna wieś – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieprz” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion.
Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-12-123/10-00

Dowiedz się więcej.Ruszył projekt pt. „Cybernetyczna wieś – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieprz”.

Dnia 2 stycznia 2012 roku w Gminie Wieprz ruszył projekt pt. „Cybernetyczna wieś – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieprz”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki,
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Została uruchomiona strona internetowa oraz przeprowadzona zostanie rekrutacja odbiorców ostatecznych projektu. W drodze rekrutacji wyłonionych zostanie 90 rodzin, które otrzymają sprzęt komputerowy oraz darmowy dostęp do Internetu. Z każdym uczestnikiem projektu podpisana zostanie umowa użyczenia, w której określone zostaną podstawowe prawa i obowiązki zarówno po stronie Użyczającego (Gminy Wieprz) i Biorącego w użyczenie.
Ponad to przed dostarczeniem sprzętu komputerowego do gospodarstw domowych oraz do jednego ogólnodostępnego punktu, który będzie się mieścił w WDK w Przybradzu, zostaną przeprowadzone szkolenia rozwijające umiejętności informatyczne z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz szkolenia z zakresu skutecznej edukacji przez Internet oraz świadczenia pracy na odległość. W szkoleniach uczestniczyć będzie po 1 osobie z gospodarstwa, które otrzymało sprzęt oraz osoba obsługująca PP dostępu do Internetu. Odbiorcami projektu mogą być stali mieszkańcy Gminy Wieprz

Aby zostać zakwalifikowanym do projektu, należy spełnić przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

a) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
b) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
c) dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
d) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,

Wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do rekrutacji można pobrać w Urzędzie Gminy Wieprz (pok. 14) w każdy wtorek od godziny 13.00 – 17.00 lub na stronie Urzędu Gminy Wieprz i BIP Gminy Wieprz.
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych w terminie do 29 lutego 2012r. do Urzędu Gminy Wieprz (pok. 14, w każdy wtorek od godziny 13.00 – 15.00 ).

 

Protokół z przeprowadzonego naboru 90 gospodarstw domowych

z dnia 7 marca 2012r.