Strona projektu Cybernetyczna Wieś
Header

O projekcie

„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki,
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 90 gospodarstwom domowym z terenu Gminy Wieprz zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.
90 gospodarstw domowych objętych projektem zostanie wyposażonych w sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu.

Wsparcie udzielone będzie w czasie realizacji projektu tj. przez okres trzech lat, oraz pięć lat po zakończeniu realizacji projektu. Zostanie również utworzony jeden ogólnodostępny punkt dostępu do internetu w Przybradzu.

Dla uczestników projektu zostaną zorganizowane również dwu modułowe szkolenie z zakresu obsługi komputera
i korzystania z Internetu oraz z zakresu skutecznej edukacji przez Internet oraz świadczenia pracy na odległość.

Projekt przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych oraz niwelowania różnic w dostępie do Internetu. Zapewni dostęp do zasobów edukacyjnych, usług i aplikacji internetowych osobom mniej zamożnym i niepełnosprawnym.

WARTOŚĆ PROJEKTU : 843 823,00 zł
DOFINANSOWANIE: 716 484,55 zł
REALIZACJA: 2012-2015